تاریخچه مد در ایران

مد و پوشاک

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﺭﺷﺪ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ, ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ «ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ», ﻫﻤﺴﺮ «ﺟﺎﻥ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ», ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۲۷ ﺑﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺷﺎﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻟﯿﺰﺍﺑﺖ ﻣﮏ ﻧﯿﻞ, ﻗﺼﺪ ﮐﺮﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺎﺗﻦ ﺳﭙﯿﺪ, ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﭼﯿﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﯼ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺩﺍﯼ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ. ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻫﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻭ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺎﺩﻩ ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻧﻮﯼ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻋﯽ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻗﺎﺟﺎﺭ.
ﺑﻌﺪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۵۰, «ﻟﯿﺪﯼ ﺷﯿﻞ» ﺑﺎ «ﻣﻠﮏ ﺟﻬﺎﻥ» ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩ. ﺍﻭ ﺷﺮﺣﯽ ﺷﮕﺮﻑ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯾﺶ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ‌ﺍﺵ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﻗﺠﺮﯼ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﻭ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺟﻨﯿﻔﺮ ﺍﺳﮑﺎﺭﺱ ﻣﺘﺼﺪﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻠﯽ ﺍﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ, ﭼﻨﺪﯼ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ‌ﻭﮔﻮ ﺑﺎ «ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ» ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺧﺎﻧﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺝ‌ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ‌ﺍﺵ, ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺗﻦ ﺳﻔﯿﺪ, ﺗﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻋﺮﻭﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ, ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ, ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ, ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ. ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻮﺩ. ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺭﻭﭘﺎﺋﯿﺎﻥ – ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕ‌ﻫﺎ, ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ, ﺗﺎﺟﺮﺍﻥ- ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺻﻔﻮﯾﺎﻥ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺯﺩﻧﺪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

روچی

درباره روچی

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام . همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم . هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.