تلگرام الگو
pattern

نحوه ترسیم الگوی پایه بالاتنه

الگو, خیاطی
فروش الگوتماس با روچی

در مطالب پیشین به نحوه تغییر سایز الگوی پایه پرداختیم. الگوی پایه، الگویی است که در ابتدا کشیده می شود و بر اساس آن، مدل سازی صورت می گیرد. در این مطلب قصد داریم به نحوه ترسیم الگوی پایه بالاتنه بپردازیم. برای ترسیم الگو نیاز به اندازه های نمونه ای داریم که می خواهیم برای آن الگو بکشیم. از این رو باید به جدولی استاندارد استناد کنیم. جدول استاندارد روش سادریک، به شرح زیر است.

اندازه های فرضی برای الگوی پایه بالاتنه

بلندی بالاتنه پیش تا کمر ۳۶ سانتیمتر
بلندی بالاتنه پشت تا کمر ۴۰ سانتیمتر
کنفورماسیون ۱۰۲ سانتیمتر
نصف کنفورماسیون ۵۱ سانتیمتر، تا زمین ۱۵۴ سانتیمتر
عرض کارور جلو ۳۵ سانتیمتر
عرض کارور پشت ۴۰ سانتیمتر
بلندی سینه ۲۲ سانتیمتر
فاصله سینه ۲۰ سانتیمتر
دور گردن ۳۶ سانتیمتر
مقدار شانه ۱۳ سانتیمتر تا آرنج ۴۷ سانتیمتر تا مچ ۷۳ سانتیمتر
دور مچ ۱۷ سانتیمتر
دور آرنج ۲۸ سانتیمتر
دور بازو ۳۲ سانتیمتر
دور کمر ۷۵ سانتیمتر
دور باسن بزرگ ۱۰۲ سانتیمتر
دور باسن کوچک ۹۴ سانتیمتر
بلندی باسن کوچک ۱۰ سانتیمتر
بلندی باسن بزرگ ۲۰ سانتیمتر
حلقه آستین ۴۲ سانتیمتر

رسم الگوی بالاتنه (پایه)

 • کادری مستطیل شکل که عرض آن یک دوم دور سینه به اضافه ۱۰ سانتیمتر و طول آن برابر با بلندی پیش به اضافه بلندی باسن بزرگ باشد، رسم می کنیم.
 • به اندازه بلندی پیش از نقاط P۱ و P۲ روی خط های p۱ – p۴  و p۲ – p۳ پایین آمده و خط p۶ – p۵ را رسم می کنیم. این خط، خط کمر است.
 • اندازه دو خط p۲ – p۶ و p۱ – p۵ را نصف کرده و دو نقطه p۷ و p۸ را به دست می آوریم. از اتصال آن ها خط p۷ – p۸ به دست می آید که خط سینه است.
 • اندازه دو خط p۲ – p۷ و p۱ – p۸ را نصف کرده و دو نقطه p۱۰ و p۱۱ را به دست می آوریم. از اتصال آن ها خط p۱۰ – p۱۱ به دست می آید که خط کارور است.
 • از نقاط p۶ و p۵ به اندازه بلندی باسن کوچک پایین آمده و دو نقطه p۱۲ و p۱۳  را به دست می آوریم. از اتصال آن ها به یکدیگر خط p۱۲ – p۱۳ به دست می آید که خط باسن کوچک است.

pattern drawingکادر به دست آمده، کادر ترسیم الگوی مادر است. برای ترسیم الگو، ابتدا باید دید که بالاتنه وتاژ دارد یا نه.

برای تشخیص بلندی بالاتنه، پشت را از بلندی بالاتنه پیش کم می کنیم. اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۵ سانتیمتر شود، بالاتنه وتاژ دارد و اگر کم تر شود، بالاتنه وتاژ ندارد و مقدار آن را باید نادیده گرفت.

طبق اندازه های فرضی:

۴ = ۳۶ – ۴۰

عدد به دست آمده چون از ۵ کمتر است، پس الگو بدون وتاژ است و آن را محاسبه نمی کنیم.

 • روی خط کمر از نقطه p۵ ، ۲ سانتیمتر به سمت نقطه p۶ رفته تا نقطه p۱۴ به دست آید. از این نقطه به اندازه بالاتنه پشت به سمت نقطه p۱  رفته تا از کادر ترسیم بیرون بزند و خط p۱۴ – p۱۵ به دست آید. سپس نقطه p۱۴ را به نقطه p۴ وصل می کنیم.
 • pattern drawingاندازه دور باسن بزرگ را تقسیم بر ۴ و منهای ۲ سانتیمتر می کنیم. از نقطه p۴ به اندازه مقدار به دست آمده به سمت نقطه p۳ می رویم تا نقطه p۱۶ به دست آید.

۲۷٫۵ = ۲ + ۲۵٫۵ = ۴ ÷ ۱۰۲

 • محل تقاطع دو خط p۱۴ – p۱۵ و p۷ – p۸  را با نقطه p۱۷ مشخص کرده و از آن به اندازه یک چهارم دور سینه منهای ۲ به سمت نقطه p۷  می رویم تا نقطه p۱۸  به دست آید. از نقطه p۱۸ ، ۲ سانتیمتر به سمت بالا می رویم تا نقطه p۱۹ به دست آید.
 • از نقطه p۱۹ خطی عمود روی خط کمر رسم می کنیم. سپس ۲ سانتیمتر روی خط p۵ – p۶ به سمت نقطه p۵ (سمت چپ) حرکت می کنیم تا نقطه p۲۱ به دست آید. نقطه p۲۱ را به وسیله منحنی به نقطه p۱۶ وصل می کنیم.

pattern drawing

 • محل تقاطع دو خط p۱۴ – p۱۵ و p۱۰ – p۱۱ را با نقطه p۲۲ مشخص کرده، به اندازه نصف کارور پشت به سمت نقطه p۱۰ (سمت راست) می رویم تا نقطه p۲۲  به دست آید. نقطه p۲۲  را به وسیله خط به نقطه p۱۹ وصل می کنیم.
 • از نقطه p۲۳ به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه یک به سمت بالا رفته و نقطه p۲۴ را به دست می آوریم.

۷٫۷ = ۱ + ۶٫۷ = ۶ ÷ ۴۰

از نقطه p۲۴، دو سانتیمتر به سمت راست رفته، نقطه p۲۵ را مشخص می کنیم. از نقطه p۲۵ به اندازه نصف اختلاف بلندی پیش و پشت به سمت بالا می رویم تا نقطه p۲۶ به دست آید. نقطه p۲۶ را به وسیله خط به نقطه p۲۳ وصل می کنیم.

 • pattern drawingاز نقطه p۱۵ به اندازه یک ششم دور گردن به اضافه ۰٫۵ به سمت راست به موازات خط p۱ – p۱۲ حرکت می کنیم تا نقطه p۲۷ به دست آید.

  کارشناس فروش الگوی روچی

  (مشاوره و سفارش)


  جهت نمایش شماره روی آن کلیک کنید  همراه  تلفن


  از نقطه p۲۷ به اندازه ۲ سانتیمتر به سمت بالا می رویم تا نقطه p۲۸ به دست آید. نقطه p۲۸  را به نقطه p۲۶ وصل می کنیم تا سرشانه ایجاد شود. سپس از نقطه p۲۶ روی خط سرشانه به اندازه نصف سرشانه به اضافه ۰٫۵، نقطه p۳۱ ایجاد می شود. همچنین از نقطه p۲۸ به اندازه نصف سرشانه روی خط سرشانه به سمت راست حرکت می کنیم تا نقطه p۳۲  به دست آید. فاصله بین p۳۱ و p۳۲ اندازه پنس سرشانه است که برای افراد مختلف دارای اندازه های متفاوت است.

 • pattern drawingفاصله بین دو نقطه p۱۴ و p۲۱ را تقسیم بر سه کرده، به مقدار عدد به دست آمده از نقطه p۱۴ به سمت راست رفته تا نقطه p۳۳ به دست آید. از نقطه p۳۳، ۳ سانتیمتر دیگر به سمت راست می رویم تا نقطه p۳۴ حاصل شود. سپس فاصله بین دو نقطه p۵ و p۳۳ را به اضافه ۱٫۵ می کنیم. حاصل را از نقطه p۴ روی خط باسن بزرگ به سمت راست می رویم و نقطه p۳۵ را مشخص می کنیم.

اکنون نقاط p۳۱ را به p۳۳ وصل کرده، نقطه تلاقی این خط را با خط کارور، توسط نقطه p۳۶ و با خط سینه با نقطه p۳۷ مشخص می کنیم. نقاط p۳۰ و p۳۶ را به هم، نقاط p۳۷ و  p۳۴ را به یکدیگر و نقاط p۳۳ و p۳۵ را به هم وصل می کنیم. نقطه  p۳۴ را نیز به نقطه p۳۵ وصل می کنیم.

با استخراج الگوی به دست آمده، الگوی بالاتنه پشت بدون وتاژ آماده است.

سپس با کمک خط کش های الگوسازی، خطوط منحنی مثل حلقه آستین، پشت یقه و غیره را اصلاح می کنیم. اکنون الگوی بالاتنه پشت آماده است.

نویسنده: رضا سلیمانی

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

پست های مرتبط

یک فکر در & ldquo؛ نحوه ترسیم الگوی پایه بالاتنه & rdquo؛

 1. Avatar نوری گفت:

  سلام وقتتون بخیر و با تشکر از سایت بسیار عالی و خوبتون خسته نباشید، میشه لطف کنید نحوه رفع ایرادات اندامی رو هم توضیح بدید

  1. تیم روچی تیم روچی گفت:

   سلام دوست عزیز. وقت شما هم بخیر. بله حتما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.