تغییرات در طراحی لباس سنتی

اعلامیه, طراحی الگو, طراحی لباس, مد و پوشاک

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﮐﻮﺗﺎﻩ‌ﺗﺮ, ﻭ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺷﻠﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﺗﻨﮓ ﯾﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺎﺯﮎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﺪ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺧﻂ ﯾﻘﻪ V ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺯﺧﯿﻢ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﮐﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﺪ. ﺷﻨﻞ‌ﻫﺎ ﺭﻭﯼ ﮐﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺭﺩﺍﻫﺎﯼ ﻃﺮﺡ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭼﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﺷﺪ.
ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺪ
ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩ. ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺗﺎﺝ‌ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﻭ – ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻩ – ﺍﻣﺮ ﻣﯽ‌ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﭙﻮﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ‌ﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﻭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ‌ﻫﺎﯼ ﻋﺮﻭﺳﯽ‌ﺍﺵ ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺗﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻋﺮﻭﺱ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ‌ﺷﺪ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۰۰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﮑﺲ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﻂ ﯾﻘﻪ ﺩﮐﻮﻟﺘﻪ (ﯾﻘﻪ ﺑﺎﺯ) ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺩﻫﻪ ۱۸۷۰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ۱۸۶۰ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺎﺻﺮﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻩ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۸۷۳ ﻭﯼ ﺩﺍﻣﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺼﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺁﻥ ﻣﺪﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ.

روچی

درباره روچی

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام . همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم . هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.