چهار اصل در طراحی لباس

طراحی لباس

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻭ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ, ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ,ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺻﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ Silhouette ﯾﺎ ﻓﺮﻡ, ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ Detail ,ﺑﺎﻓﺖ Texture ﻭ ﺭﻧﮓ Color ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻃﺮﺍﺡ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻨﻮﻉ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
۱٫ ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ (Silhouette) :
ﺑﻪ ﻓﺮﻡ ﮐﻠﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﭘﻨﺞ ﻧﻮﻉ ﺳﯿﻠﻮﺋﺖ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺣﺮﻑ A, ﻓﺮﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ,ﻓﺮﻡ ﮔﻮﻩ ﺍﯼ, ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻓﺮﻡ ﭘﻒ ﺩﺍﺭ.
ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺣﺮﻑ A, ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺣﺮﻑ A ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺸﺎﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﯽ, ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﮐﻤﺮ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻓﺮﻡ ﮔﻮﻩ ﺍﯼ: ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻡ ﮔﺸﺎﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻥ ﺗﻨﮓ ﻭ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ:ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻡ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.
ﻓﺮﻡ ﭘﻒ ﺩﺍﺭ: ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺳﻦ ﻓﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﺣﺠﯿﻢ ﺩﺍﺭﺩ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻡ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺸﻬﻮﺭ ” ﺑﺮ ﺑﺎﺩ ﺭﻓﺘﻪ” ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﯾﺪ.
ﻓﺮﻡ ﻫﺎ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻨﺮﻧﻈﯿﺮ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
۲٫ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ(Detail) : ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺍﺻﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ, ﻟﺒﺎﺱ ﺭﺍ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺵ ﻟﺒﺎﺱ, ﺩﮐﻤﻪ, ﻓﺮﻡ ﺁﺳﺘﯿﻦ ﻭ ﯾﻘﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺪﻝ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﭘﻞ, ﺗﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻠﺪﻭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺠﻮﻕ ﻭ ﮐﻼً
ﺗﺰﯾﯿﻨﺎﺕ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺍﺷﺖ.
۳٫ ﺑﺎﻓﺖ (Texture): ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮﻣﯽ ﻭ ﺯﺑﺮﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ, ﺳﺒﮏ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ,ﻇﺎﻫﺮ , ﺣﺲ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.
۴٫ ﺭﻧﮓ (Color) : ﺭﻧﮓ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺍﺻﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭ ﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﺁﮊﺍﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﻧﮓ ﻭ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻧﮓ ﺑﮋ, ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ, ﺳﻔﯿﺪ ,ﺳﯿﺎﻩ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺷﺪﺕ ﺭﻧﮓ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺭﻧﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

روچی

درباره روچی

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام . همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم . هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

چرا روچی؟

از طریق روچی می توانید پارچه و ملزومات را به صورت مستقیم از کارخانه تهیه کنید.
می توانید برای الگو سازی از برترین طراحان و متخصصان بهره مند شوید و به صورت رایگان از متخصصان مشاوره بگیرید.
*هر آنچه برای تولید پوشاک نیاز دارید در اختیار شما خواهد بود.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.