دانستنی ها, طراحی لباس

۱۰ خصوصیت برتر طراحان مشهور

۱۰ خصوصیت برتر طراحان مشهور
5 امتیاز از 1 رای

ﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ

 

ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭﺳﯿﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﻈﯿﺮ Ralph Luren ﻭﯾﺎ Calvin Klein ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭﺧﻼﺻﻪ ﺩﻩ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ:

ﺷﻢ ﻗﻮﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ: ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻗﻮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ,ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ,ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺏ: ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺡ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺲ ﺭﻗﺎﺑﺖ: ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﻗﺒﺎﯾﺘﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺩﺍﯾﻤﺎً ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻻﯾﺘﺎﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﻮﻩ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﺎﻻ: ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮﻩ ﺍﺑﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺩﺭ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﮔﻮﯾﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺍﯾﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ: ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﺹ ﺷﺪﻥ ﻃﺮﺡ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﺭﻧﮓ ﻭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺩﻭﺧﺖ: ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺧﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ: ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎﮎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻧﻈﯿﺮﺍﻟﮕﻮﺳﺎﺯ, ﺩﻭﺯﻧﺪﻩ , ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﻩ … ﻏﯿﺮﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﯾﮏ ﻃﺮﺍﺡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ.

ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺪ ﺭﻭﺯ: ﻃﺮﺍﺡ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻮﻩ ﺗﺨﯿﻞ ﻗﻮﯼ: ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺭﺳﻢ ﻣﺪﻝ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﺧﺖ ﻃﺮﺣﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺼﻮﺭ ﻭ ﺗﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺪﻩ ﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﺳﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻭ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ

 

 

حامد محمدیان مهر

About حامد محمدیان مهر

سال های زیادی در زمینه های اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک از جمله بازرگانی مواد اولیه (نخ) ، تولید پارچه ، تولید و فروش عمده ی پوشاک مردانه و بازاریابی در این صنعت فعالیت داشته ام و همیشه سعی در آموختن و پند گرفتن از کهنه کاران و بزرگان این صنعت داشته ام .همچنین دیگر تخصص اصلی من در زمینه ی اینترنت و طراحی است و سال های زیادی را صرف فعالیت ، آنالیز و کار آموزی در زمینه ی کسب و کار های اینترنتی نموده ام و مدتی بالغ بر 2 سال است که روی برندسازی اینترنتی مشغول تحقیق و تفحس می باشم .هم اکنون مدتی است که با اندوخته های این 8 سال در زمینه ی بازار ،برندسازی و اینترنت ، فعالیت خود را در زمینه ی خدمات نوین در جهت رونق کسب و کار ها آغاز نموده ام و با اهداف و آرمان های تعریف شده ای ، سعی در ارائه ی خدمات مفید و پیوند کسب و کارها با روش های نوین دارم. آرزوی قلبیم همیشه رونق فعالیت های مد و لباس در ایران بود . دو تخصص خود در زمینه های پوشاک و وب را با هم در آمیختم تا در این راه قدمی نهاده باشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.