این دسته مربوط به ایده ها و خلاقیت ها در زمینه صنعت پوشاک می باشد .استفاده از خلاقیت و ایده های نو در صنعت مد ، پوشاک و نساجی می تواند باعث پیشرفت و ترقی یک مجموعه یا فعالیت گردد .