این دسته مربوط به مطالب و آموزش های مرتبط با بازاریابی و فروش پوشاک روش های و ترفند های فروش مد و لباس می باشد