مجموعه کاربردی مطالب مد و لباس ،طراحی الگو و خیاطی