لباسی که طراحی می­‌شود باید بتواند علاوه بر زیبایی، ایرادهای اندام را نیز بپوشاند و ظاهر فرد را زیبا جلوه…