الگوی پایه (الگوی مادر) چیست؟ الگوی پایه در خیاطی همان الگوی اصلی است و در واقع همان الگویی است که…