اسم لباس هاتون رو میدونید؟ ممکن است این سوال در ابتدا کمی مسخره به نظر برسد، اما واقعیت این است…