در مطالب پیشین به نحوه تغییر سایز الگوی پایه و ترسیم الگوی پایه بالاتنه پرداختیم. در این مبحث که ادامه موضوع رسم الگوی مادر بالاتنه است، می‌خواهیم به چگونگی رسم الگوی جلوی بالاتنه بپردازیم.

برای شروع رسم در ادامه مبحث قبلی از کادر مستطیلی که الگوی بالاتنه پشت را در آن رسم کردیم، استفاده می کنیم.

۱) ابتدا از نقطه ۷ p  روی خط سینه p 8  – p ۷  به اندازه یک چهارم دور سینه به اضافه دو سانتیمتر پیش می ‌رویم و از آن دو سانتیمتر مستقیم به سمت بالا رفته و نقطه ۳۸ p را به دست می آوریم.

۲۷٫۵ = ۲ + ۲۵٫۵ = ۴ ÷ ۱۰۲

۲)  روی خط باسن بزرگ p 4  – p   به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ را به اضافه دو سانتیمتر پیش می رویم و نقطه ۳۹ p  را به دست می آوریم.

۲۷٫۵ = ۲ + ۲۵٫۵ = ۴ ÷ ۱۰۲

۳)  از نقطه ۳۸ p  یک خط روی خط کمر ۵ p 6  –  p  به صورت عمود رسم کرده و نقطه ۴۰ p را به دست می آوریم. از نقطه ۴۰ p روی خط کمر به سمت نقطه ۶ p به اندازه ۲ سانتیمتر حرکت کرده و نقطه ۴۱ P را به دست می آوریم.

۴) از نقطه ۳۹ p  به طور عمود ۲ سانتیمتر به سمت بالا حرکت کرده و نقطه ۴۲ p را به دست می آوریم.

۵) نقطه ۳۸ p  را به نقطه ۴۱ p، نقطه ۴۱ p را به نقطه ۴۲ p و نقطه ۴۲ p را به نقطه ۳۹ p وصل می کنیم.

 

۶ ) از نقطه ۲ p روی خط شانه مقدار یک ششم دور گردن به اضافه نیم سانتیمتر پیش رفته و نقطه ۴۳ p را علامت گذاری می کنیم. از این نقطه مقدار یک ششم دور گردن به اضافه یک سانتی متر به سمت بالا رفته و نقطه ۴۴ p را علامت گذاری، و سپس نقطه ۴۴ p را به نقطه ۲ p به وسیله یک خط وصل می کنیم.

۷) برای رسم گودی گردن جلو باید دایره ۱ c به شعاع یک ششم دور گردن رسم شود که محیط آن از دو نقطه ۴۴ p و  ۲ p عبور کند. کمان به دست آمده حد فاصل این دو نقطه گودی گردن جلو می شود.

۸) حد فاصل دو نقطه ۴۳ p و ۴۴ p را نصف کرده و از آن نقطه به موازات خط شانه به فاصله ۲۰ سانتیمتر یک خط رسم می کنیم و خط ۵۱ p 52  –  p را به دست می آوریم.

۹) از نقطه ۴۴ p اندازه سرشانه را طوری رسم می کنیم که از خط p 52  –  p 51 عبور کند. محل تقاطع به دست آمده را به وسیله ۵۳ p علامت گذاری می کنیم.

pattern

 

 

مطالب مشابه:

 

 

 

۱۰) برای مشخص کردن راس پنس سرشانه جلو از نقطه ۷ p  روی خط سینه ۷  p 8 – p  به مقدار نصف فاصله سینه پیش رفته و نقطه ۵۴ p را مشخص می کنیم. از این نقطه دو خط عمود به صورت بالا و پایین به اندازه ۱۰ سانتیمتر رسم کرده و خط  p 56 p 55 را به دست می‌ آوریم.

۱۱) اندازه فاصله بلندی سینه را از نقطه ۲ p طوری رسم می کنیم تا از این خط به دست آمده عبور کند. محل تقاطع را با نقطه ۵۷ p علامت‌ گذاری می‌کنیم. این نقطه راس پنس سرشانه جلو و پنس کمری است.

۱۲) برای تعیین مقدار پنس سرشانه ابتدا خط سرشانه ۴۴ p 53 –  p  را نصف می کنیم تا نقطه ۵۸ p به دست آید. سپس به اندازه یک دهم نصف دور سینه از نقطه ۵۸ p و نقطه سر پنس سرشانه ۵۷ p پنس سرشانه را باز کرده

سانتی متر ۵٫۱ = ۱۰ ÷ ۵۱ = ۲ ÷ ۱۰۲

و بعد از آن به همان اندازه از نقطه ۵۳ p پنس را باز می کنیم. دو نقطه جدید ۶۰ p و ۶۱ p را به یکدیگر به وسیله خط وصل می کنیم؛ به این وسیله پنس سرشانه ایجاد می شود.

pattern۱۳) از نقطه ۱۰ p روی خط کارور جلو  p11 – p 10  و به مقدار نصف کارور جلو به اضافه حد فاصل دو نقطه محل تلاقی پنس سرشانه با خط کارور جلو دو نقطه ۶۲ p و ۶۳ p پیش می رویم و با نقطه ۶۴ p علامت گذاری می کنیم.

۱۹٫۵= ۲ + ۱۷٫۵ = ۲ ÷ ۳۵

دو نقطه ۶۱ p و ۶۴ p و سپس دو نقطه ۶۴ p و ۳۸ p را به یکدیگر وصل می کنیم. از وسط این خط نقطه ای به فاصله ۳ سانتیمتر و عمود را رسم می کنیم تا نقطه ۶۶ p به دست ‌آید. هلال حلقه آستین جلو را طوری رسم می کنیم تا از سه نقطه ۳۸ p  و ۶۶ p و ۶۴ p عبور کند.

pattern۱۴) برای رسم پنس کمر ابتدا فاصله بین دو نقطه ۶ p و ۴۱ p را تقسیم بر سه کرده و با نقطه ۶۷ p علامت گذاری می کنیم.

۱۵) اندازه فاصله بین دو نقطه ۶ p و ۶۷ p را به اضافه یک و نیم سانتی‌متر کرده و روی خط باسن بزرگ p 4 – p به سمت داخل کادر حرکت کرده و با نقطه ۶۹ p علامت گذاری می کنیم.

دو نقطه ۶۷ p و ۶۹ p را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل می‌کنیم.

دو نقطه ۶۷ p و ۵۷ p را به وسیله یک خط به یکدیگر وصل می‌کنیم.

نقطه ۷۰ p در حد فاصل ۳ سانتیمتر از نقطه ۶۷ p رسم کرده و آن را از دو طرف به ۶۹ p و ۵۷ p به وسیله خط وصل می‌کنیم.

patternبا کمک خط کش های الگوسازی، منحنی های هلال حلقه آستین جلو و گودی گردن را اصلاح می کنیم.

اکنون با استخراج الگوی به دست آمده الگوی جلوی بالاتنه بدون وتاژ آماده است.

pattern drawing

نویسنده: رضا سلیمانی